Termeni şi condiţii

REGULAMENT - Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului

INTRODUCERE

Site-ul www.rca-foarte-ieftin.ro este administrat de S.C. INFO MOBILE S.R.L., denumită în continuare Administrator, cu sediul în Reghin, str. Bucegi, nr. 8, jud. Mureş, telefon 0745-436832, email mark@euro-center.ro având numărul de înregistrare în Registrul Comerţului J26/1134/2003 şi C.U.I. 15730852, cu un capital social de 200,00 lei. Administratorul are calitatea de comerciant conform propriului statut şi calitatea de operator de comunicaţie al acestui site. Administratorul îşi asumă dreptul de a face modificări ale prevederilor prezentului Regulament fără o notificare prealabilă. Deschizând pagina ,,Termeni şi Condiţii’’ fiecare vizitator poate accesa întotdeauna cea mai recentă variantă a acestor prevederi.

Accesarea, vizitarea prezentului site, utilizarea sub orice formă, inclusiv comandarea şi cumpărarea produselor şi serviciilor oferite prin intermediul acestui site implică acordul utilizatorului privind respectarea condiţiilor şi termenilor precizaţi în continuare, cu toate consecinţele ce decurg, iar pentru aceasta fiecare utilizator se consideră că a citit, înţeles şi acceptat termenii şi condiţiile următoare.

Dacă utilizatorul nu este de acord cu prezentul regulament privind Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului sau dacă nu are împliniţi 18 ani ori nu are capacitatea deplină de decizie în privinţa actiunilor juridice trebuie să renunţe de îndată la accesarea acestuia.

DEFINIŢII

Furnizor de produse şi/sau servicii - orice persoană juridică sau persoană fizică, publică sau privată, abilitată conform legii, care, în cadrul activităţilor sale profesionale sau comerciale, are calitatea de furnizor de servicii financiare stipulate în contractul la distanţă;

Beneficiar al produselor şi/sau serviciilor - persoana fizică sau persoana juridică prin prepuşii acesteia care are calitatea de cumpărător al produselor sau de beneficiar al serviciilor furnizate de furnizorul de produse şi/sau servicii;

Consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii de beneficiari ai serviciilor furnizate la distanţă, care, în cadrul contractelor reglementate de Ordonanta nr. 85 din 19 august 2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare, acţioneaza în scopuri din afara activităţilor lor comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

Operator sau furnizor de comunicaţie – orice persoană juridică sau persoană fizică, publică sau privată, a cărei activitate profesională, economică sau comercială constă în a pune la dispoziţia furnizorilor de produse şi servicii una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă;

Pagina/subpagina site-ului – Totalitatea conţinutului afişat la adrese (link-uri) de accesare diferite ale prezentului site;

Conţinutul site-ului – totalitatea informaţiilor şi facilităţilor accesibile vizitatorilor în paginile şi sub-paginile site-ului;

Utilizator – persoana fizică sau persoana juridică prin prepuşii acesteia care accesează sau/şi utilizează orice informaţie conţinută în oricare din paginile prezentului site;

Vizitator – persoana fizică sau persoana juridică prin prepuşii acesteia care accesează fără să utilizeze în vreun fel conţinutul prezentului site.

Calculator RCA – sistem informatic inclus în site ce permite utilizatorului în baza datelor furnizate pe propria răspundere printr-un mijloc de comunicare la distanţă să obţină oferta cu tarifele corespunzătoare asigurătorilor autorizaţi, să emită asigurări de răspundere civilă auto (RCA), tarife calculate la zi prin interogarea bazelor de date puse la dispoziţie de aceştia;

Comandă la distanţă – solicitarea de către un consumator în baza datelor furnizate pe propria răspundere printr-un mijloc de comunicare la distanţă a unei oferte de produse şi/sau servicii de la administratorul site-ului sau de la un furnizor de produse şi servicii agreeat de acesta;

Ofertă la distanţă – răspunsul unui furnizor de produse şi/sau servicii, agreeat de administrator, printr-un mijloc de comunicaţie la distanţă conţinând detalii necesare şi suficiente pentru încheierea contractului între consumator şi furnizorul de produse şi/sau servicii;

Contract la distanţă – contractul de furnizare de servicii financiare încheiat între un furnizor şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare la distanţă sau al unui sistem de furnizare de servicii organizat de către furnizor care utilizeaza în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă;

Momentul încheierii contractul – prin acceptarea prezentelor condiţii de către părţile contractante acestea convin că momentul încheierii contractului este data şi ora stipulate în contract pentru emiterea documentului de furnizare (factură sau poliţă), dar nu mai devreme de momentul achitarii contravalorii integrale a acestuia pentru contractele în care livrarea se face prin personalul propriu al furnizorului de produse şi/sau servicii sau prin mandatarii acestuia, pentru contractele ridicate de beneficiar de la sediul sau punctele de lucru ale furnizorului, precum şi pentru contractele la distanţă;

Momentul în care contractul intră în vigoare – prin acceptarea prezentelor condiţii de către părţile contractante momentul intrării în vigoare a contractelor este data şi ora stipulate în contract pentru intrarea în vigoare, dar nu mai devreme de momentul achitarii contravalorii integrale a acestuia;

Tehnică de comunicaţie la distanţă – orice mijloc de comunicaţie prin care două părţi pot comunica, promova, comanda, oferta şi încheia un contract (de vânzare-cumpărare, prestari servicii, poliţă de asigurare, etc.) fără a necesita prezenţa fizică simultană în acelaşi loc înainte şi la momentul încheierii contractului ca de exemplu, dar fără a se limita la telefon, fax, internet (online, email), SMS, radio, televiziune, reclamă cu/fără bon de comandă, scrisoare, catalog, etc..

Drepturi asupra conţinutului site-ului – toate drepturile de proprietate asupra conţinutului site-ului, inclusiv cele de proprietate intelectuală, cum ar fi, dar fără a se limita la totalitatea drepturilor imateriale (drepturi de autor, de proiectare, de design, know-how, patente, mărci şi alte asemenea) aparţin Administratorului S.C. INFO MOBILE S.R.L., care îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment şi fără o înştiinţare prealabilă orice parte a conţinutului site-ului. Aceste drepturi sunt protejate şi rezervate Administratorului fiind interzisă utilizarea oricărei părţi a site-ului în orice scopuri publice sau comerciale, altele decât cele pentru care este destinat site-ul, fără aprobarea scrisă şi prealabilă din partea Administratorului.

PENTRU DEFINIŢII SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO CONSULTAŢI PAGINA www.rca-foarte-ieftin.ro/detalii-RCA/Dictionar-asigurarea-de-raspundere-civila-auto-RCA

 

ACTIVITATEA DE ASIGURARE ŞI INTERMEDIERE ÎN ASIGURĂRI

ASIGURĂTORI - SOCIETĂŢI AUTORIZATE SĂ EMITĂ POLIŢE RCA

Ofertele tuturor societățile de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară să practice asigurări obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) le veţi putea accesa prin intermediul Calculatorului RCA, iar acestea sunt următoarele:

Datele de identificare ale acestora precum denumirea, adresa sediului social, modalitatea de contactare (telefon/fax, e-mail), codul unic de înregistrare, numărul de ordine din Registrul Comerţului şi numărul de înregistrare în Registrul Asigurătorilor şi Brokerilor de Asigurare se găsesc pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară la pagina http://www.csa-isc.ro/emb/ra/, precum şi pe site-ul fiecărui asigurător la sub-pagina CONTACT, site-uri care pot fi accesate de la pagina http://www.asfro.ro/consumatori/consumatori-asigurari/asigurrari-auto

INTERMEDIEREA EMITERII POLIŢELOR RCA

Pentru toţi asigurătorii autorizaţi să emită asigurări de răspundere civilă auto RCA furnizorul de produse şi/sau servicii agreeat de administrator să intermedieze poliţele de asigurare RCA este S.C. INFO EURO TRUST S.R.L. înregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sub numărul RAJ-93786. S.C. INFO EURO TRUST S.R.L. are sediul social în Gurghiu, str. Nouă, nr. 5, jud. Mureş, numărul de înregistrare în Registrul Comerţului J26/1142/2005, C.U.I. 17710720, capital social de 200,00 lei, foloseşte denumirea comercială EURO CENTER, iar modalităţile de contactare se găsesc accesând pagina www.rca-foarte-ieftin.ro/Contact cu sub-paginile acesteia.

TERMENI, CONDIŢII ŞI LEGISLAŢIE APLICABILE ÎN CAZUL EMITERII POLIŢELOR RCA

Toate prevederile conţinute în Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului sunt aplicabile relaţiilor dintre  S.C. INFO EURO TRUST S.R.L. şi oricare utilizator al site-ului în măsura în care aceştia interacţionează în domeniul specific asigurărilor (primul în calitate de intermediar şi următorii în calitate de asiguraţi sau utilizatori) şi conform legislaţiei specifice aplicabile.

Legislaţia specifică contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule RCA cuprinde, dar fără a se limita următoarele acte normative care în măsura în care sunt aplicabile completează Termenii şi condiţiile de utilizare a acestui site:

Lege nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor cu modificările şi completările ulterioare

Legea 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România cu modificările şi completările ulterioare

Ordin nr. 14/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

Ordin nr. 22/2012 al preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011

Ordin nr. 3/2013 al preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru modificarea şi completarea Normelor privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 14/2011

 

Raporturile contractuale dintre asigurat şi asigurător (societăţile de asigurare autorizate să emită asigurarea de răspundere civila auto – RCA) fiind stabilite prin lege drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi, precum şi caracteristicile esenţiale ale asigurării RCA sunt aceleaşi la toate societăţile de asigurare în măsura în care acestea sunt reglementate legal.

Asupra caracteristicilor asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule cu titlu informativ se poate accesa pe acest site pagina www.rca-foarte-ieftin.ro/detalii-RCA.

 

CONFIDENŢIALITATE

Informaţiile furnizate de către utilizatori prin intermediul acestui site devin proprietatea Administratorului. Utilizatorii nu vor dezvălui către terţe părţi în nici un mod informaţii furnizate prin intermediul site-ului, inclusiv cele legate de comandă, fără consimţământul prealabil scris al Administratorului. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, utilizatorii oferă Administratorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii, iar acesta le poate utiliza liber, în interes propriu, fără obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise.

 

FORŢA MAJORĂ

Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forta majoră. Forta majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

 

PREŢURI, TARIFE ŞI TAXE APLICABILE

Preţul/tariful asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule este stabilit de fiecare asigurător după propriile criteri şi cu respectarea legislaţiei aplicabile şi poate fi modificat oricând fără preaviz şi fără obligativitatea de a informa asiguratul. Prin urmare orice ofertă de preţ/tarif are caracter informativ şi S.C. INFO EURO TRUST S.R.L. nu are influenţă şi nu poate face o prezentare a evoluţiei viitoare a preţului/tarifului, preţurile/tarifele calculate prin intermediul Calculatorului RCA fiind preţurile/tarifele puse la dispoziţie de asigurători la momentul ofertei şi valabile până la modificare, fără a fi necesară vreo notificare sau informare a asiguratului. Preţul plătit de asigurat pentru asigurarea RCA este preţul stabilit de asigurători şi acceptat de asigurat fără a se adăuga alte taxe şi/sau costuri suplimentare cu excepţia cazului în care prima de asigurare este mai mică de 200,00 lei, caz în care asiguratul suportă şi costul transportului (dacă nu alege să ridice poliţa de la sediul sau punctele de lucru ale furnizorului S.C. INFO EURO TRUST S.R.L.. Tot ca excepţie este cazul plăţilor online în care asiguratul este posibil să aibă costuri aferente plăţii efectuate, costuri corespunzătoare contractului pe care acesta îl are cu banca la care are deschisă facilitatea de plată online. Costurile încasării primelor plătite online sunt în sarcina S.C. INFO EURO TRUST S.R.L.. La alegerea asiguratului plata se poate face atât online cât şi ramburs odată cu livrarea poliţei sau numerar la punctele de lucru ale S.C. INFO EURO TRUST S.R.L.. Prin plata poliţei asiguratul/utilizatorul confirmă cunoaşterea şi acceptarea Termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului, îşi dă acordul pentru procesarea datelor personale şi declară pe propria răspundere că datele furnizate sunt completate corect şi conform cu realitatea fiind răspunzător pentru daunele generate furnizorului de produse şi/sau servicii, respectiv operatorului sau furnizorului de comunicaţie prin nerespectarea prezentului Regulament.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. INFO EURO TRUST S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: prestarea serviciilor de asigurare pentru persoanele în cauză prin intermedierea contractelor de asigurare între asigurat/utilizator şi asigurător, precum şi pentru reclamă, marketing şi publicitate, gestiunea economico-financiară şi administrativă, eventual transformarea acestora în date anonime şi stocarea exclusiv în scopuri statistice. Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind totuşi necesare încheierii contractelor de asigurare dintre asigurat/utilizator şi asigurător. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea încheierii contractului. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. INFO EURO TRUST S.R.L. şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră ca persoană vizată şi asigurătorului cu care încheiaţi contractul, partenerilor contractuali/agreaţi ai  S.C. INFO EURO TRUST S.R.L. şi altor companii din acelaşi grup. Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de S.C. INFO EURO TRUST S.R.L.? □ DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. INFO EURO TRUST S.R.L., loc. Târgu Mureş, str. Piaţa Victoriei, nr. 14, parter, jud. Mureş (în atenţia administratorului Moldovan Mihai Viorel). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate). Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil (Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.)

Prin accesarea site-ului şi furnizarea de informaţii prin intermediul acestui site utilizatorul acestui site oferă Administratorului/Operatorului/Furnizorului de informaţie consimţământul expres pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi consimţământul expres de a fi contactat de către Administrator, de parteneri contractuali/agreaţi ai  Administratorului şi de alte companii din acelaşi grup.

Administratorul site-ului este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 0017985.

 

GARANŢII ŞI REZOLVAREA RECLAMAŢIILOR

În cazul în care poliţa de asigurare conţine date care nu corespund cu cele introduse de asigurat/utilizator în formularul de comandă în termen de maxim 14 zile calendaristice de la momentul încheierii contractului se poate solicita corectarea acestora sau returul poliţei de asigurare livrate la distanţă, în ambele cazuri costurile de transport fiind suportate de S.C. INFO EURO TRUST S.R.L.. În cazul în care poliţa de asigurare conţine date care corespund cu cele introduse de asigurat/utilizator în formularul de comandă, dar neconforme cu realitatea din vina acestuia se poate solicita corectarea acestora sau anularea poliţei (dacă vreuna din aceste soluţii mai este posibilă conform procedurilor interne ale fiecărui asigurător şi legislaţiei aplicabile) şi emiterea alteia noi, în ambele cazuri costurile de transport şi cele de modificare fiind suportate de asigurat/utilizator, iar în cazul anulării se va completa şi declaraţia tip prin care se solicită aceasta. Numai pentru cazul în care nu s-au plătit şi nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a poliţei, asigurătorul este obligat să restituie asiguratului parte din prima de asigurare plătită, corespunzător cu numărul de luni întregi rămase nefolosite, la cererea scrisă a acestuia însoţită de documente doveditoare pentru vehicule care se radiază din circulaţie sau pentru care se transmite dreptul de proprietate în perioada asigurată, situaţii în care asiguratul/utilizatorul se va adresa cu cererea direct asigurătorului. Solicitările privind modificarea sau anularea poliţei se vor trimite prin email la adresa rca@rca-foarte-ieftin.ro şi obligatoriu în scris la S.C. INFO EURO TRUST S.R.L., loc. Târgu Mureş, str. Piaţa Victoriei, nr. 14, parter, jud. Mureş (în Mureş Mall) de la care veţi primi un răspuns în termen de 30 de zile calendaristice, cu excepţia situaţiilor în care s-a precizat în acest paragraf că cererea trebuie adresată asigurătorului cu datele de contact disponibile mai sus. Neexercitarea de către asigurat/utilizator a oricăror drepturi de modificare sau anulare a poliţei, precum şi de retur a contravalorii totale/parţiale a acesteia în termenii şi condiţiile menţionate la acest paragraf conduce la pierderea acestor drepturi.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este singura autoritate împuternicită prin lege cu atribuții de autorizare, supraveghere prudenţială și control a activității de asigurare/intermediere în asigurări în România. De asemenea, ASF are şi atribuția de emitere a normelor de aplicare a legilor din domeniul asigurărilor. De pe site-ul ASF accesaţi pagina http://www.asfromania.ro/despre-asf/contact pentru a afla datele de identificare, adresa şi modalităţile de contactare a Autoritatea de Supraveghere Financiară. Prin Departamentul Fond de Garantare (parte integrantă din structura organizatorică a ASF şi administrat de aceasta) se oferă protecție de ultimă instanță pentru asiguraţi, beneficiarii asigurării, precum şi terţe persoane păgubite, în cazul în care o societate de asigurare este declarată în stare de insolvabilitate și nu mai este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele asumate prin contractele de asigurare încheiate, situaţie în care puteţi accesa de pe site-ul ASF pagina http://www.asfromania.ro/consumatori/consumatori-asigurari/fondul-de-garantare.

Pentru toate contractele încheiate prin intermediul acestui site, inclusiv cele încheiate la distanţă, legislaţia aplicabilă este legislaţia României, limba folosită în comunicări este numai limba română. Autoritatea competentă pentru soluţionarea reclamaţiilor şi sesizărilor consumatorilor ce decurg din încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind servicii financiare este Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Litigiile de orice fel născute din încheierea şi executarea contractelor intermediate de acest site se vor rezolva pe cale amiabilă iniţial conform procedurii legale aferente sediul furnizorului de produse şi/sau servicii, respectiv operatorului sau furnizorului de comunicaţie după caz, iar dacă acest demers nu a rezolvat litigiul se va apela la mediatorii aferenţi sediului furnizorului de produse şi/sau servicii, respectiv operatorului sau furnizorului de comunicaţie după caz, iar dacă nici astfel litigiul nu este rezolvat părţile convin ca instanţele competente să fie cele de la sediul furnizorului de produse şi/sau servicii, respectiv operatorului sau furnizorului de comunicaţie după caz.

Pentru orice sugestie, sesizare, sau reclamaţie adresată S.C. INFO EURO TRUST S.R.L. în calitate de intermediar în asigurări/furnizor de produse şi/sau servicii se poate trimite un email la adresa mark@euro-center.ro şi obligatoriu se va depune solicitarea în scris la punctul de lucru al S.C. INFO EURO TRUST S.R.L., loc. Târgu Mureş, str. Piaţa Victoriei, nr. 14, parter, jud. Mureş (în Mureş Mall), societate de la care veţi primi un răspuns în termen de 30 de zile calendaristice.

 

DISPOZIŢII FINALE

Utilizarea sub orice formă, inclusiv comandarea şi cumpărarea produselor şi serviciilor oferite prin intermediul acestui site implică acordul utilizatorului privind respectarea condiţiilor şi termenilor precizaţi mai sus, cu toate consecinţele ce decurg.

Dacă utilizatorul nu este de acord cu prezentul regulament privind Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului sau dacă nu are împliniţi 18 ani ori nu are capacitatea deplină de decizie în privinţa actiunilor juridice trebuie să renunţe de îndată la accesarea acestuia.

 

Încheie acum poliţa RCA şi ai reduceri până la 32%
 • -5%
  la 6 luni fără daune
 • -10%
  la 1 an fără daune
 • -14%
  la 1,5 ani fără daune
 • -18%
  la 2 ani fără daune
 • -22%
  la 2,5 ani fără daune
 • -26%
  la 3 ani fără daune
 • -29%
  la 3.5 ani fără daune
 • -32%
  la 4 ani fără daune
 • RCA Foarte Ieftin
  Cel mai bun preţ din România

  rca foarte ieftin
 • Plata ramburs prin curier sau prin card
  rca foarte ieftin
 • Primeşti poliţa acasă sau la sediul firmei
  rca foarte ieftin
 • Primeşti poliţa în 5 minute pe adresa ta de e-mail
  rca foarte ieftin