Dicţionar asigurări raspundere civilă auto (RCA)

Activitatea de asigurare - activitatea exercitată în sau din România, care desemnează, în principal, oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres și de recuperare, precum și investirea sau fructificarea fondurilor proprii și atrase prin activitatea desfășurată;

 

Activitatea de intermediere în asigurări - activitatea de introducere, propunere ori îndeplinire a altor activităţi preliminarii încheierii contractelor de asigurare sau oferirea de asistenţă pentru administrarea ori îndeplinirea unor contracte, îndeosebi în cazul unei daune. Aceste activităţi nu vor fi considerate activităţi de intermediere în asigurări, în cazul în care sunt îndeplinite de către un asigurător sau de un angajat al acestuia care acţionează sub responsabilitatea asigurătorului. Nu vor fi considerate activităţi de intermediere în asigurări nici următoarele: furnizarea de informaţii în mod ocazional, în contextul unei alte activităţi profesionale al cărei scop nu constă în oferirea de asistenţă clienţilor în vederea încheierii sau administrării unui contract, administrarea daunelor unui asigurător pe baze profesionale, precum și regularizarea daunelor;

 

Agent de asigurare - persoana fizică sau juridică împuternicită, în baza autorizării unui asigurător ori reasigurător, să încheie în numele şi în contul asigurătorului sau reasigurătorului, contracte de asigurare ori de reasigurare cu terţii, conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat încheiat, fără să aibă calitatea de asigurător/reasigurător, broker de asigurare şi/sau de reasigurare;

 

Agent de asigurare subordonat - persoana fizică sau juridică ce, pe lângă activitatea sa profesională principală, intermediază în numele şi în contul unuia sau mai multor asigurători produse de asigurare care sunt complementare la produsele furnizate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare care acţionează într-o piaţă reglementată;

 

Asigurare - operaţiunea prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi, expuși la producerea anumitor riscuri, și îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum şi pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activităţii desfăşurate;

 

Asigurat - persoana fizică sau juridică, care deţine în proprietate un vehicul supus înmatriculării sau înregistrării în România şi care are obligaţia de a încheia asigurarea de răspundere civilă auto cu un asigurător;

 

Asigurător - persoana juridică română autorizată în condiţiile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor să exercite activităţi de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurător dintr-un stat terţ, precum şi sucursala unei societăţi de asigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine;

 

Asistenţi în brokeraj - persoane fizice sau juridice care în baza unui contract cu un broker de asigurare și/sau de reasigurare primesc o împuternicire în legătură cu un mandat de brokeraj al acestuia şi, sub acoperirea contractului de răspundere profesională a brokerului în cauză, trebuie să întreprindă anumite activităţi necesare pentru ducerea la îndeplinire a mandatului de brokeraj;

 

Autorităţi competente - autorităţile naţionale care, prin lege sau alte reglementări, sunt abilitate să supravegheze piaţa asigurărilor;

 

Biroul Asigurătorilor de Vehicule din Romania - biroul naţional din România;

 

Birou Naţional - organizaţie profesională, constituită în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU, şi care grupează societăţile de asigurare care sunt autorizate într-un stat, să practice asigurarea de răspundere civilă auto;

 

Broker de asigurare:

a) persoana juridică română, autorizată în condiţiile prezentei legi, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acordă asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;

b) un intermediar dintr-un stat membru care desfăsoară activităţi de intermediere pe teritoriul României, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii;

 

Carte Verde - document internaţional de asigurare emis în numele Biroului naţional, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU;

 

Franşiză - partea din prejudiciu suportată de persoana păgubită, stabilită ca valoare fixă sau procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare;

 

Intermediari în asigurări - persoanele fizice sau juridice, denumite în continuare broker de asigurare, asistent în brokeraj de asigurări, agent de asigurare, subagent sau agent de asigurare subordonat, care desfășoară activitate de intermediere în asigurări, în schimbul unui/unei comision/remuneraţii plătit de asigurător, autorizat sau înregistrat în condiţiile stabilite de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supraveghere a asigurărilor şi de normele emise în aplicarea acesteia, precum și intermediarii din statele membre care desfășoară pe teritoriul României activitate de intermediere în asigurări, conform dreptului de stabilire şi libertăţii de a presta servicii, după caz;

 

Limitele teritoriale de acoperire ale asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de vehicule:

a) teritoriul României;

b) teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi cele aparţinând Spaţiului Economic European;

c) teritoriul statelor care leagă direct două ţări membre ale Uniunii Europene în care nu există Birou Naţional;

 

Mandat de brokeraj - contractul dintre un asigurat sau un potenţial asigurat, în calitatea de mandant, şi brokerul de asigurare şi/sau de reasigurare, în calitate de mandatar, prin care se încredinţează mandatarului negocierea sau încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare, acordarea de asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;

 

Organism de compensare - entitate care acordă despăgubiri persoanelor păgubite ca urmare a unui accident survenit pe teritoriul unui stat membru, altul decât cel de reședinţă al persoanei păgubite, provocat de un autoturism înregistrat şi asigurat pe teritoriul unui stat membru;

 

Persoană păgubită - persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă auto;

 

Prejudiciu - efectul negativ suferit de persoana păgubită prin producerea unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă auto;

 

Reprezentanţe de despăgubiri - unităţi desemnate în fiecare stat membru de către asigurătorii din România autorizaţi să practice asigurarea de răspundere civilă auto RCA, care au în sarcină administrarea şi soluţionarea cererilor de despăgubire ca urmare a unui accident de vehicul în statul membru respectiv;

 

State membre - statele membre ale Uniunii Europene şi celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;

 

Stat terţ - stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European;

 

Subagenţi - persoane fizice, altele decât conducătorul agentului de asigurare persoană juridică, care au calitatea de angajaţi cu contract de muncă cu persoana juridică şi care acţionează în numele acesteia;

 

Utilizator al vehiculului - persoana fizică sau juridică, care în baza unui contract de comodat/leasing/închiriere, utilizează un vehicul şi care poate încheia asigurarea de răspundere civilă auto RCA în locul asiguratului şi implicit poate să plătească prima de asigurare;

 

Vehicul - orice mijloc de transport, cu sau fără propulsie proprie, destinat deplasării pe uscat, inclusiv orice tip de remorcă, indiferent dacă este cuplată sau nu, excepţie făcând cele care se deplasează pe şine, bicicletele sau vehiculele cu tracţiune animală;

 

vigneta - autocolant care se aplică pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior, care atestă existenţa unei poliţe de asigurare RCA pentru vehiculul respectiv, eliberat împreună cu poliţa de asigurare RCA.

 

Pentru a compara tarifele RCA apasă aici

Pentru a afla ce să faci dacă ai o daună apasă aici

Pentru a afla alte detalii referitoare la asigurarea de răspundere civila auto (RCA) alege următoarele pagini:

Riscuri standard, limite de despăgubire şi beneficii suplimentare la asigurarea de răspundere civila auto (RCA)

Valabilitate teritorială a asigurării RCA şi a asigurării Carte Verde

Sistemul BONUS-MALUS

Perioada de valabilitate a asigurării de raspundere civilă auto (RCA)

Încheierea asigurării de raspundere civilă auto (RCA)

A avut loc un accident auto. Ce fac?

Restituirea primelor în cazul încetării asigurării de raspundere civilă auto (RCA)

Dicţionar asigurări raspundere civilă auto (RCA)

Încheie acum poliţa RCA şi ai reduceri până la 32%
 • -5%
  la 6 luni fără daune
 • -10%
  la 1 an fără daune
 • -14%
  la 1,5 ani fără daune
 • -18%
  la 2 ani fără daune
 • -22%
  la 2,5 ani fără daune
 • -26%
  la 3 ani fără daune
 • -29%
  la 3.5 ani fără daune
 • -32%
  la 4 ani fără daune
 • RCA Foarte Ieftin
  Cel mai bun preţ din România

  rca foarte ieftin
 • Plata ramburs prin curier sau prin card
  rca foarte ieftin
 • Primeşti poliţa acasă sau la sediul firmei
  rca foarte ieftin
 • Primeşti poliţa în 5 minute pe adresa ta de e-mail
  rca foarte ieftin