A avut loc un accident auto. Ce fac?

imagine

Dacă accidentul auto este cu victime trebuie apelat cât mai rapid numărul de urgenţă 112 pentru a chema Salvarea şi implicit a anunţa Poliţia. În acest caz vehiculele nu se mută de la locul accidentului decât dacă persoana accidentată are nevoie de îngrijiri medicale, iar locul se marchează cu triunghiuri reflectorizante pentru a fi observaţi de participanţii la trafic, iar Poliţia va constata accidentul şi va elibera autorizaţiile de reparaţie.

 

ANUNŢ POLIŢIA SAU COMPLETĂM CONSTATAREA AMIABILĂ DE ACCIDENT?

Pentru evenimentele în care au fost implicate două vehicule, din care au rezultat numai pagube materiale, avizarea societăţilor din domeniul asigurărilor se poate face şi în baza unui formular tipizat, eliberat de societăţile din domeniul asigurărilor, denumit constatare amiabilă de accident, în care conducătorii vehiculelor respective consemnează circumstanţele producerii evenimentului, datele personale de identificare a vehiculelor implicate, precum şi a propriilor asigurători. Acest constat amiabil de accident se foloseşte numai dacă în accident au fost implicate două vehicule, din care au rezultat numai pagube materiale generate de impactul dintre ele şi dacă cei doi şoferi sunt de acord să completeze acest formular. În acest caz nu este necesar a fi anunţată Poliţia, documentele de intrare în reparaţie a vehiculelor fiind eliberate de societăţile de asigurare. Pentru toate celelalte situaţii este necesar a fi anunţată Poliţia.

Asiguratul este obligat, în cel mai scurt timp, să ofere părţii prejudiciate, la cererea acesteia, informaţiile necesare pentru formularea cererii de despăgubire, în special numele și prenumele şi locul de rezidenţă ale persoanei care a condus vehiculul asigurat în momentul producerii daunei; numele, prenumele și locul de rezidenţă sau denumirea, sediul proprietarului ori utilizatorului vehiculului; denumirea, sediul asigurătorului care a emis poliţa de asigurare RCA, seria și numărul poliţei de asigurare RCA, precum și numărul de înmatriculare/înregistrare al vehiculului asigurat ori numărul de identificare al acestuia.

Pentru a afla ce documente îţi recomandăm să soliciţi asiguratului în cazul în care eşti păgubit în urma unui accident auto apasă aici.

- copii după permisul de conducere
- cartea de identitate a asiguratului
- certificat de înmatriculare
- asigurare de răspundere civilă auto

Asigurătorii RCA au obligaţia de a publica pe site și de a actualiza periodic toate datele necesare, care să le permită persoanelor prejudiciate accesul direct la informaţiile privind procedura de avizare și constatare a daunelor, precum și informaţii privind personalul cu atribuţii în constatarea și lichidarea daunelor.

 

AVIZARE DE DAUNĂ ŞI CONSTATAREA PAGUBELOR

Pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate depun o cerere de despăgubire la asigurătorul RCA cu care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului, a încheiat asigurarea obligatorie RCA, la reprezentanţa de despăgubiri, la Asociaţia "Fondul de protecţie a victimelor străzii" ori către BAAR, în calitatea sa de birou gestionar.

Depunerea cererii de despăgubire cu privire la producerea evenimentului asigurat prin poliţa de asigurare RCA reprezintă avizare de daună și obligă asigurătorul RCA răspunzător să deschidă dosarul de daună, să efectueze constatarea pagubelor, să comunice în scris părţii prejudiciate cu privire la documentele ce trebuie depuse pentru soluţionarea cererii de despăgubire și să soluţioneze cererea de despăgubire în termenul legal.

Procesul-verbal de constatare a pagubelor se semnează de toate persoanele care iau parte la întocmirea acestuia. Eventualele obiecţii ale părţilor cu privire la prejudiciile constatate vor fi menţionate în procesul-verbal sau într-o anexă la acesta. Eventualele modificări în cuprinsul procesului-verbal trebuie certificate sub semnătura persoanelor care iau parte la întocmirea acestuia. Dacă prin demontarea sau reparaţia bunului avariat au rezultat și alte pagube produse ca urmare a accidentului, ce nu au putut fi constatate iniţial, se va întocmi un proces-verbal suplimentar de constatare a pagubelor. La momentul efectuării constatării, asigurătorul RCA este obligat să elibereze persoanei prejudiciate o copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor sau o notă de constatare, în care să se indice și numărul dosarului deschis, piesele constatate ca avariate în unul și același accident şi soluţiile tehnice adoptate: înlocuire sau reparaţie, precum și lista documentelor necesare a fi depuse de către păgubit pentru finalizarea dosarului de daună și efectuarea plăţii.

Asigurătorul are obligaţia înregistrării tuturor documentelor depuse la dosarul de daună.

Unităţile de poliţie, unităţile de pompieri, unităţile medicale din cadrul sistemului medical public şi privat, medicii de familie şi celelalte autorităţi publice competente să cerceteze accidente de vehicule sau alte evenimente, după caz, vor comunica, la cererea asigurătorilor, în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, actele şi datele cu privire la cauzele şi împrejurările producerii riscurilor asigurate şi la pagubele provocate, în vederea stabilirii şi plăţii de către asigurători a indemnizaţiilor de asigurare.

 

DESPRE FONDUL DE PROTECŢIE A VICTIMELOR STRĂZII (citeşte mai multe)

 

PLATA DESPĂGUBIRII

În termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA este obligat:

a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând o ofertă de despăgubire justificată, în cazul în care se dovedește răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat;

b) fie să notifice părţii prejudiciate motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.

Dacă în termen de cel mult 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum și motivele respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii.

Asigurătorul RCA poate desfășura investigaţii privind producerea accidentului, în condiţiile în care respectivul accident nu face obiectul unor cercetări efectuate de autorităţile publice.

Asigurătorul RCA are obligaţia să comunice în scris asiguratului și păgubitului intenţia de a desfășura investigaţii privind producerea accidentului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data avizării daunei.

Despăgubirea se plătește de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii și cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.

În situaţia în care dosarul de daună conţine toate elementele necesare stabilirii dreptului la despăgubire și cuantificării daunei, despăgubirea se plătește de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la completarea dosarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat de către partea prejudiciată ori de către asigurat.

După acceptarea ofertei de despăgubire, persoana prejudiciată va preciza modalitatea de plată: în numerar sau prin ordin de plată, în contul bancar personal ori în contul bancar al unităţii de specialitate.

Odată cu încasarea despăgubirii, partea prejudiciată va menţiona în scris că a fost integral despăgubită pentru prejudiciile suferite și că nu mai are nici o pretenţie de la asigurătorul RCA şi de la asigurat în legătură cu prejudiciul respectiv, dacă despăgubirea plătită nu depăşeşte limita de despăgubire ce poate fi acordată de asigurător pentru prejudiciile cauzate în unul și același accident de vehicul, prevăzută în poliţa de asigurare RCA.

În situaţia efectuării plăţii de către asigurătorul RCA direct în contul indicat în declaraţia de acceptare a despăgubirii de către persoana prejudiciată, aceasta se consideră a fi integral despăgubită dacă în termen de 30 de zile de la data intrării sumei în contul său bancar nu a notificat asigurătorului RCA eventualele obiecţii referitoare la cuantumul despăgubirii, dacă plata efectuată conţine elementele necesare identificării acesteia de către creditor.

 

DACĂ PĂGUBITUL SE ADRESEZĂ ASIGURĂTORULUI CASCO

În cazul în care, pentru recuperarea pagubei materiale, persoana păgubită se adresează asigurătorului său de bunuri (dacă are încheiată poliţă CASCO), constatarea avariilor, soluţiile tehnologice adoptate, precum și modul de stabilire a cuantumului despăgubirilor, respectiv costul reparaţiilor părţilor componente sau ale pieselor avariate ori costul de înlocuire a acestora, inclusiv cheltuielile pentru materiale, precum și cele de demontare și montare aferente reparaţiilor și înlocuirilor necesare ca urmare a pagubelor produse prin respectivul accident de vehicul sunt opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate. Asigurătorul de bunuri (CASCO) al persoanei păgubite recuperează despăgubirea plătită de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate, fără ca asigurătorul RCA să fie îndreptăţit să respingă o astfel de cerere. Eventuala diferenţă de despăgubire, rezultată din modul de calcul al valorii maxime a despăgubirii, dacă este justificată, rămâne pe contul asigurării facultative, neputând fi recuperată de la asiguratul persoană vinovată, dacă despăgubirea plătită din asigurarea facultativă nu depășește limita de despăgubire ce poate fi acordată de asigurătorul RCA pentru prejudiciile cauzate în unul și acelaș„i accident de vehicul, prevăzută în poliţa de asigurare.

 

DAUNĂ MAJORĂ

Se definește dauna majoră ca fiind dauna pentru care cuantumul despăgubirii stabilit de asigurător pe baza sistemelor de specialitate pentru evaluarea daunelor auto depășește 75% din valoarea vehiculului la data producerii evenimentului.

În cazul unei daune majore, asigurătorul RCA are obligaţia de a comunica în scris păgubitului, în termen de 10 zile de la data avizării daunei, valoarea maximă a despăgubirii ce poate fi acordată, precum şi modul de calcul al acesteia.

 

RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI

Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale de acoperire şi să menţină valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare, precum şi să aplice pe parbrizul vehiculului sau în alt loc vizibil din exterior vigneta.

Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare prevăzute la alineatul anterior constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului, pană la prezentarea documentului privind încheierea asigurării. Pentru astfel de sancţiuni contravenţionale plângerile se depun la instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.

Pentru respectarea intereselor asiguraţilor, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, prin atribuţiile sale, analizează și rezolvă eventualele reclamaţii primite de la asiguraţi sau de la alte persoane fizice și juridice care apelează la serviciile societăţilor din domeniul asigurărilor.

 

CE FAC DACĂ SOCIETATEA DE ASIGURĂRI A DAT FALIMENT?

În vederea protejării asiguraţilor, beneficiarilor asigurării şi terţelor persoane păgubite, prin contribuţia asigurătorilor se constituie Fondul de garantare, destinat plăţilor de indemnizaţii rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii, în cazul constatării insolvabilităţii asigurătorului, conform art. 31 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI FAŢĂ DE ASIGURĂTOR ÎN CAZUL ASIGURĂRII DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO (RCA)

Asiguratul este obligat să înștiinţeze, în cel mai scurt timp, asigurătorul RCA cu privire la producerea evenimentului și să precizeze împrejurările cu privire la acest eveniment, iar pe parcursul investigaţiilor referitoare la acest eveniment să procedeze în conformitate cu instrucţiunile primite de la asigurător.

Asiguratul este obligat să înștiinţeze, în cel mai scurt timp, asigurătorul RCA, în scris, cu privire la faptul că:

a) partea prejudiciată a solicitat despăgubirea de la acesta;

b) procedurile penale sau administrative au fost îndreptate împotriva lui în legătură cu evenimentul produs și să informeze asigurătorul RCA imediat cu privire la demersul acestor proceduri, precum și la rezultatul acestora;

c) partea prejudiciată și-a exercitat dreptul de a fi despăgubită prin înaintarea unei cereri către o instanţă judecătorească sau către o altă autoritate, în situaţia în care asiguratul află despre acest lucru;

d) informaţiile înscrise în poliţa de asigurare RCA au suferit modificări intervenite în timpul valabilităţii asigurării.

 

Pentru a compara tarifele RCA apasă aici

Pentru a afla alte detalii referitoare la asigurarea de răspundere civila auto (RCA) alege următoarele pagini:

Riscuri standard, limite de despăgubire şi beneficii suplimentare la asigurarea de răspundere civila auto (RCA)

Valabilitate teritorială a asigurării RCA şi a asigurării Carte Verde

Sistemul BONUS-MALUS

Perioada de valabilitate a asigurării de raspundere civilă auto (RCA)

Încheierea asigurării de raspundere civilă auto (RCA)

A avut loc un accident auto. Ce fac?

Restituirea primelor în cazul încetării asigurării de raspundere civilă auto (RCA)

Dicţionar asigurări raspundere civilă auto (RCA)

 

 

 

Încheie acum poliţa RCA şi ai reduceri până la 32%
 • -5%
  la 6 luni fără daune
 • -10%
  la 1 an fără daune
 • -14%
  la 1,5 ani fără daune
 • -18%
  la 2 ani fără daune
 • -22%
  la 2,5 ani fără daune
 • -26%
  la 3 ani fără daune
 • -29%
  la 3.5 ani fără daune
 • -32%
  la 4 ani fără daune
 • RCA Foarte Ieftin
  Cel mai bun preţ din România

  rca foarte ieftin
 • Plata ramburs prin curier sau prin card
  rca foarte ieftin
 • Primeşti poliţa acasă sau la sediul firmei
  rca foarte ieftin
 • Primeşti poliţa în 5 minute pe adresa ta de e-mail
  rca foarte ieftin